CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PCCC

Documents
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Monday, 12 August 2019
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 38 Kilobytes Monday, 12 August 2019
Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ 51 Kilobytes Monday, 12 August 2019
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 31 Kilobytes Monday, 12 August 2019
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Monday, 12 August 2019
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 31 Kilobytes Monday, 12 August 2019
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 38 Kilobytes Monday, 12 August 2019
Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy Monday, 12 August 2019
Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở 1.96 Megabytes Monday, 12 August 2019
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Monday, 12 August 2019
Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy Monday, 12 August 2019
Thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy 43 Kilobytes Saturday, 14 February 2015
Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành theo Nghị định số 79/2014 44 Kilobytes Tuesday, 13 August 2019
Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Monday, 12 August 2019
Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 31 Kilobytes Monday, 12 August 2019