ĐĂNG KÝ QUẢN LÝ LƯU TRÚ

Documents
Đăng ký thường trú 99 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp giấy chuyển hộ khẩu 99 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp lại sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp đổi sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Monday, 19 August 2019
Tách sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Xóa đăng ký thường trú 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Đăng ký quản lý cư trú Saturday, 22 February 2014
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019