THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Documents
Cấp giấy chuyển hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp lại sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp đổi sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Monday, 19 August 2019
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Monday, 19 August 2019
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Monday, 19 August 2019
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Monday, 19 August 2019
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã 36 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Monday, 19 August 2019
Tách sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Monday, 19 August 2019
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Xóa đăng ký thường trú 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã 99 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Đăng ký thường trú 99 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã 48 Kilobytes Monday, 19 August 2019