Thông tin chi tiết văn bản
Quyết định số 9/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết Quyết định số 9/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết Phổ biến

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu (05 thủ tục); lĩnh vực quản lý  ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (06 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Công an cấp huyện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết  quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Điều 2. Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu và 03 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh tại Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện tại Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Phụ lục Danh mục nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/index/HOMEPAGE/39/2239/2239/menu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký.

-   Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian trong tháng 01/2020.

-   Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện.

-   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang Thông tin điện tử và trụ sở của đơn vị; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và  Trả kết quả cấp huyện.

tỉnh

:26 +07:00

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 5;

-  Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;

-  Chủ tịch UBND tỉnh;

-  Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;

-  Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

-  Trung tâm TH&CB tỉnh;

-  Trung tâm PVHCC tỉnh;

-  Lưu: VT, KSTT (H. Thành 45b).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Ủy ban nhân dân 03-01-2020 08:58

Bùi Văn Khánh

Nội dung văn bản
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Quyết định
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 2.23 MB
Lượt tải về 151
Tên file:QĐ c...ĐK.doc