Thông tin chi tiết văn bản
2678/QĐ-UBND 2678/QĐ-UBND Phổ biến

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát
thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng
Bộ Công an ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ
Công an; Quyết định số 3039/QĐ-BCA ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cấp, quản lý thẻ
Căn cước công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa
phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận
Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 220/TTr-CAT-PV01,
ngày 14/11/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Công an cấp huyện thực hiện tiếp
nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 2
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định
này được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Trang thông tin điện tử của
Văn phòng UBND tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết định” tại địa chỉ:
http://vpubnd.hoabinh.gov.vn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện
tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp
nhận và Trả kết quả cấp huyện kể từ ngày ký.
- Giao Công an tỉnh:
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên
quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội
bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt. Thời gian trong tháng 12/2019.
+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên
quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại
Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của
Công an tỉnh và niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy định.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và
trên Trang Thông tin điện tử của địa phương; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh;
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - Chánh VP, Phó CVP Phạm Anh Qúy; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Trung tâm TH&CB tỉnh; - Trung tâm PVHCC tỉnh; - Lưu: VT, KSTT (H. Thành 45b)
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

Nội dung văn bản
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Thuộc loại
Danh mục Quyết định
Rating
(0 đánh giá)
Người ký
Dung lượng file 3.46 MB
Lượt tải về 138
Tên file:2678.pdf